అలోచన.


నీకెప్పుడూ కనపడని
నిజాన్నీ,
నీవెప్పటికీ స్పర్షించలేని
అగ్ని జ్వాలను,
నీవెప్పటికీ ఊహించని
కెరటాన్ని, నేను!

నీ కళ్ళు భరించలేని
వెలుగుతో-ఒంట్లో విశ్వమంత
సత్తువతో
నీకై వస్తున్నా!!!

0 comments: