జాబిలి

పున్నమి నాటి
జాబిలి
నా రాతలకు కథాంశమైనా ..

కాడుపులోని
నా
ఆకలి మాటేమిటి???

ఏడవడానికి నా అహం
ఒప్పుకోదు..


నేను నిన్ను ఇష్టపడుతున్నానని...

0 comments: