అదే నువ్వూ అదే నేను

నీ జ్ణాపకాలతొ కాలిన గొంతు
పాత రాగాలను పలకలేకుండా ఉన్నది,

ఐనా......
అదే నువ్వూ అదే నేను
నాలోని అదే ఆర్తి అదే మోహం
పూర్తిగా తెలియాని నీ లోని నీ పైన.

సమయాన్ని

సమయాన్ని నీ జ్ఞాపకాల సముద్రం లోనికి విసిరేసాను,
అలలు పైకి ఎగురుతూనే ఉన్నాయి.
ఒడ్డున నేను !!!!!