చీకటి చివరన !|

అస్పష్టావరోధాలు,
అసంధర్భాలోచనలు,
క్షేత్రించని కలలు,
దేనికోసమో ఎదిరిచూపులు,
ఇవే కదా జరుగుతున్నవి,
ఇవే కదా జరగాల్సినవి.

ఖర్మగాలి మంచి అంటే
ఆటు పోట్లే - అనుమానం లేదు.

అందుకే ...
వద్దు ఈ భయాలు
అసలేమి కాదు ఇక్కడ,
ఒక్కసారి చూడు

చీకటి చివరన ఏముందో
నీకు అర్థమవుతుంది
నిజమేంటో.......

మౌన సంగీతం

నీ చూపులోని
మౌన సంగీతం
నా గుండెను తడితే
వచ్చిన మార్పుతో
కల
కరిగి
కన్నుల్లోంచి
కన్నీరు
కాలువయింది !

ఎందుకంటే
సృష్టిలో అర్థం కాని
సంబంధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి
ఎవరికి తెలియక
మరుగున పడతాయి
మన లాగే !!!