మౌన సంగీతం

నీ చూపులోని
మౌన సంగీతం
నా గుండెను తడితే
వచ్చిన మార్పుతో
కల
కరిగి
కన్నుల్లోంచి
కన్నీరు
కాలువయింది !

ఎందుకంటే
సృష్టిలో అర్థం కాని
సంబంధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి
ఎవరికి తెలియక
మరుగున పడతాయి
మన లాగే !!!

0 comments: