మూగోడినయ్యాను

ఆ రోజు నువ్వన్నావ్ నేనే నీకు సర్వం కదా అని
అమాయకంగా ఔనన్నాను.
నీ కళ్ళల్లో సంతోశం నాకర్థం కాలేదు.

నిన్నటికి ఇప్పటికి మద్య ఆరేళ్ళు గడిచాయ్ మార్పులతో,
నీ కళ్ళల్లో కూడా..

పిల్లి ఎంత కాలం కళ్ళు మూసుకోగలదు చెప్పు?
నాలోని అక్షరాలు ఉత్తుంగ తరంగాలా కెరటాల సవ్వడిలా మెల్లిగా ఆగుతు
నీ జ్నాపకాలతో ఆవిరయ్యాయి,

నువ్వు కూడా.

నువ్వు లేవు నాకేం లేదు!! అందుకే మూగోడినయ్యాను.

ఐనా సంతోశమే నాకు..