నువ్వూ-నేనూ

సమాజం
స్పర్షించలేని
పార్శ్వాన్ని నేను...

ప్రపంచం
హర్షించని
ఆలోచనవు నువ్వు..

నువ్వంటే ఇష్టపడని

అద్దానికి తెలుసు


నేను నిన్ను ఇష్టపడుతున్నానని...

0 comments: