అమ్మకానికి నిజాలు

నిజాలు నిజాలు
నిప్పు కణికలు
చురుక్కుమనే
నిజాలు - చవకైన-చావలేని నిజాలు !

అందరూ బయపడే
అందమైన నిజాలు
అక్కరకు రాని
అవసరం లేని నిజాలు

ఒప్పుకోడానికి
సిగ్గులేని నిజాలు

అక్కడ ఆ తల్లి
ఏడుస్తూ చచ్చిపోతుంది
అమ్మతనాన్ని అమ్ముకుంటూ,
పసి వాల్ల ఏడుపులతో
వాతావరణం వేడెక్కి
పాడవుతూ.....
నిజాలను కుండల్లో
ఉంచి సమాధి చేస్తున్నారు
ఎవరైనా ఉన్నారా !

రండి బాబూ రండి
ఎక్కడపడితే అక్కడా
ఊరిస్తూ ఉంటాయి
కాని కారంగా వెగటుగా
కచ్చాగా ఉంటాయి .

రండి బాబు రండి

అదిగో ఇంకో తాజా నిజం
ఆ పిల్లోడిని
కుండీ కాపాడుతుంది
ఆర్తిగా ..

0 comments: