ఆ రోజు !!


చేసిన తప్పులను నెమరు వేసుకుంటూ
అప్పుగా తీసుకున్న చిరునవ్వును పెదాలకు అతికించుకుని
ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నాను ఆమెతో, ఎప్పట్లాగానే !!

పాపం పిచ్చిది నే చెప్పేవి నిజాలని
నా జీవితంలో ఆమె మాత్రమే ఉందని
నేను చెబుతున్న అబద్దాలను వింటుంది
నే చెప్పిన నా జీవితపు నిజమైన అబద్దాలను
గుడ్డిగా నమ్ముతూ వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తోంది.

చివరగా తను నా దగ్గరగ ఉన్నపుడు నేను
చాలా సంతొషంగ ఉంటానని నేను అన్నపుడు
ఆమె కళ్ళల్లో నాకు ఏదో తెలియని బయం కనిపించింది.

నాకు తెలీకుండ నేను ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని
సర్వనాశనం చెస్తున్నాననే నిజం నాకు తెలీదు సుమ!!

ఆమె నన్ను ఇంతలా అసహ్యించుకుంటున్న ఈ వేళ
పశ్చాత్తాపం పేరుతో నన్ను నేను మంచి వాడిగా
నమ్ముతూ ఇంకా ఏం సాధించాలో ????

అదేంటీ ??

అకస్మాత్తుగా నాలోంచి నేను వీడిపోతున్న భావనా.. ఏం జరుగుతోంది???

నా కళ్ళేంటీ నీళ్ళు ..
ఈ రాగం నాకెంతో ఇష్టం..

0 comments: