అవిటి మనసులు !!!


కాలం మారిందంటున్నారు అందరు…

పురాణాల్లోని
అసహాయత్వం వారసత్వంగా వచ్చి
భారంగా మోస్తూ, పిరికితనంగా మారి
మంచితనమనుకుంటూ,
చేతగాని తనాన్ని ఒప్పుకోడానికి
వెనుకడుగు వేస్తూ - బింకంగా
మొరాయిస్తూ - శుశ్కిస్తూ - చస్తూ
పక్కనే జనాలు చస్తున్నా చవటలా చూస్తూ
సంబరంగా ఎగిరి గంతులేస్తున్నాయి…
మనసులు - మన అవిటి మనసులు.

వంచనను మంచితనమనుకుంటూ
నిజాయితీ ముసుగులు ఇంకెన్నాళ్ళూ…???

0 comments: