సమాజమెరుగని మరుగుజ్జులు..


వాడి పేరు శ్రీను
ఆలోచిస్తున్నాడు తీవ్రంగా తన
ప్రేయసికి ఏమి కొనాలా అని,

డబ్బివ్వని నాన్నను తిడుతూ..

అతనేదురుగా
మండే ఎండలో
గొడుగు కింద
జోళ్ళు కుడుతున్నాడు

వాడి వయసు
పదేళ్ళు

0 comments: