నువు నాతోనే


నువు లేవని
మళ్ళీ రావనే నిజం తెలిసినా...

ఒక చిరుగాలి నన్ను
చల్లగా స్పర్షించి,
ఉదయభానుడి లేత కిరణం
మంచు బిందువుల్లో
ఇంద్ర ధనుస్సును
మెరిపించి,
తొలి వర్షపు చినుకు నా
అరచేతిని తాకి,

నువు నాతోనే ఉన్నావనీ
ఊరడిస్తున్నాయి.

0 comments: