దేవుడా..

ఈ సమజం పట్లా నీవు
నాకందించిన అభిప్రాయాలు
వాటి అంచున కదలాడె నా ఆలోచనలు

వాటి లోతుల్లోంచి పుట్టుకొచ్చే
కిరణాలు సూటిగా నా గుండెను తాకితే
కురిసే అలజడి వానలో
తడిసి ముద్దయి నేను
రాసుకునే కవితలు
చెడుదారి పట్టకుండా
కాపాడు తండ్రీ…

0 comments: