నువ్వు !
పగిలిన నా హృదయాన్ని
మరమ్మత్తు చేయాలని
చూస్తున్నవేందుకూ?

స్తంభించిపోయిన
నా
గుండె సవ్వడులు
నీకెలా
వినిపిస్తాయి??
ఎండిన నా కన్నుళ్ళో
నా కలలెలా కనబడతాయి??

0 comments: