ఔనూ...


"తృప్తి"
మనిషికి దొరకనిదైతే,

"దుఖం"
గతి తప్పిన అస్థిత్వం !!

0 comments: