జీవితం

తెలుసుకోవాలనే "జిజ్ఞాస"
తెలుస్కోవాలనుకునే "ప్రయత్నం"
తెలుసుకుంటున్నామనే "ఆనందం"
తెలుసుకున్నామనే "గర్వం"
ఇంకేదో ఉందనే "అసంతృప్తి"


అసలేమీ లేదనే "నిఝం"
అంతే.....

0 comments: