ఎంతకాలం తిరుమలేశా???

మ్యారేజీ ఫంక్షన్ హాల్లో
ఘనంగా విందు భొజనం...

వెనకాలే...

ఎంగిలి విస్తల్ల కోసం
ఎండిన డొక్కల ఆకలి పోరాటం!
వీధి కుక్కల కన్నా అధ్వాన్నం
ఇలా ఎంతకాలం తిరుమలేశా???

0 comments: