ఎవడు వీడు ?


వాడు
శున్యాన్ని శోదిస్తు
అకస్మాత్తుగా అడుగుతాడు

“ధర్మమెక్కడా” అని

ఆకలవుతుంది…..

ఏదుస్తు నావ్వుతాడు,మళ్ళీ అడుగుతాడు
“నిజాయితీ” ఎక్కడా? అని

అతని ఈ ప్రస్థానం అంతం లేనిది..

అందుకే వాడిని “పిచ్చొడు” అందాము.
ఆనందంగా ఉంటుంది.

ఐతే,

మనల్ని వాడు ఏమనుకుంటున్నాడో?
వొద్దులే
ఆ విషయాన్ని వొదిలేద్దాం.

నిజాన్ని భరించే శక్తి మనకు లేదు..

0 comments: