మాయా ప్రపంచం..


మాయా ప్రపంచం..
ఇక్కడ మనది ఏదీ కాదు.
అసలేమీ లేదు.

అందరూ ఉంటారు అన్నీ చేస్తారు.
కాని ఇంకేదో అవుతుందీ , ఆనందంగా ఉంటాము (??) . పుట్టుక - చావు మద్య కాలాన్ని
మన జీవితంగా మలిచి ఆ దేవుడు
ఆడుతున్న ఆటలో గెలుపు మనది ఎలా అవుతుంది?
అమ్మా అంటాం , అంతలోనే అమ్మో అంటాం . కాని ...... ఏమో ? ...
అసలేముంది చేయడానికి
హాడవిడీ తప్ప ఇక్కడ ?
ఏదో కనుగొన్నాము - కనిపెట్టాము కాని నిజాన్ని...??
అసలు......

0 comments: