తొలి మంచు ఘనీభవించింది ..

తొలి మంచు ఘనీభవించింది
వేకువ సూర్యుని
వెచ్చని కిరణానికై
చలిగాలుల అక్కున జేరి!!
ఇంధ్ర ధనుస్సు ఎక్కుపెట్టాలా ??

ఆ రాత్రికి
ఆయుష్షెక్కువ
అప్పుడే పోనంటోంది,
వేచి ఆ
మంచు కరిగి
నీరయ్యింది !!

0 comments: