పిచ్చోడి? ఆలోచనలు..!!

మహా భారతంలో అంతా
బానిసత్వం అవినీతి...!
లేకపోతే
నిండు సభలో
ద్రౌపతి వస్త్రాపహరణాన్ని
కౄష్ణుడొచ్చేవరకు చూసేవారా?

కౄష్ణుడు భోదించే వరకూ
తెలియదు యుద్ధమెలా చేయాలో

అర్జునుడు తెలివైన
అవకాశవాది..

0 comments: