మేదరి..తన ఆశలను కర్ర
తీగలుగా మలిచి
భవిశ్యత్తును ఎంత
అందంగా అల్లుకుందమన్నా
ఆకృతి దాల్చని అతని
కళా ప్రస్థానంలో

అన్నీ చిల్లులే..

0 comments: