నా తపనా …


పొద్దున్నే మొదలుపెడతాను నా జీవితాన్ని,

అందరిలా మట్లాడుతున్నాను,

హాయిగా నవ్వుతున్నను(?),
గడుస్తున్న కాలం వెంబడే వెల్తున్నాను,
అందరితోనీ సహజీవనం చేస్తున్నాను,

ఐనా….. నువ్వు

అవసరమయ్యే ప్రతీదాని గురించి అర్రులు చాస్తున్నానూ,

వాటిని సాధించడానికి శయశక్తులా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నానూ,

చాలా వరకు సాధించుకుకుంటున్నాను కూడా ,

కాని , నువ్వు


0 comments: