అపుడే తెలవారిందా..??


హఠాత్తుగా
మెలుకువయి చూస్తే మొత్తం నక్షత్రాలే
రాలి పోతూ-వెలిగిపోతూ... లీలగా నువ్వు కూడా !!
వేసుకున్న మందు బిళ్ళలెందుకో
పని చేయట్లే, మత్తుగా ఉంది !!

నువ్ పాడిన " సడిసేయకో గాలి " పాట
గుర్తొస్తూ
గుళ్ళోని గంటల శబ్దంతో ,
అపుడె తెల్లరిపోయింది మళ్ళీ..
[Image: vzivxw.jpg]

మెరిసే నక్షత్రాలు లేవు... నువ్వు కూడా!!!!

0 comments: