ఆకలి మౌనం !!


ఉశోదయాలూ లేవు ,
సంద్యా దీపికలు అసలే లేవు,
ఆకలి ఆకలి అంతా చీకటి...
కాని మౌనం అర్థం కాదు ?
ఆకసం అబ్బో అధ్భుతం,
ఇంధ్ర ధనుస్సులతో చిత్రమైన ,
మేఘాలతో హాయి గొలుపుతున్నది కొందరికి

[Image: 2h3qtzp.jpg]
అక్కడే ఎరుపు రంగు - కారు మబ్బులతో
ఎందుకో ఈ హాయి ,..
వాన చినుకులకు అంత నిక్కెందుకో?,
అసలు కంబడటానికి సిగ్గు పడుతోంది .
అంతా నిర్జీవం.......
పైగా మొహంపైన మొహమాటపు
నవ్వులు ......

0 comments: