యతి వాదం…


అందరికోసం అతిగా ఆర్తిగా ఆలోచించే

నా నడవడిక నా నుండి నన్ను

దూరం చేస్తూ
అందరిలో మమేకం కాలేకా,

అపార్ధాలు వెల్లువెత్తుతూ నన్ను శాసిస్తున్నయి
నా గమ్మ్యన్ని చేరనివ్వకుండా..

0 comments: