అక్షరాలతో మార్పునాశించడం…


అక్షరాలతో మార్పునాశించడం నా పిచ్చితనమనుకునే మీకు నా సమాధానం చిరునవ్వే,
మార్పు శాశ్వతమైనది.. అంత త్వరగారాదు…
మన ప్రయత్నాలు చేస్తూ అవకాశం కొరకు వేచి ఉండాలి.ఒకరిని చంపడమో లెదా ,
మనం చావడమో చాలా సులభం, కాని మన సిద్ధాంతాల ప్రభావాలతో వేల రకాల
మనస్థత్వాలతో నిండి ఉన్న సమాజంలో మార్పు అంటే చాలా కష్టమైనా,
అసాద్యమేమీ కాదు దానికి నిదర్శనం మన ఇప్పటి స్వేచ్చ.

కాదంటారా .. కాదనగలరా ????

ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆలోచించండి !!

0 comments: