ఐనా మనం బాగానే ఉన్నాము కదా.

ప్రతీ అణువు
ప్రతీ రేణువూ..
అందరి అవయవాలు,
ఆకాశం కూడా..
విశ్వంలో తేలిగ్గా,
ఒంటరిగా తిరిగే,
గోళం మీదున్న మనం ..
నమ్మకాల అమ్ములతో-
ఆక్రోషపు ఆవేదనలతో-
అందంగా ఆనందంగా ?? ఉంటున్నాము కదా !!
అర్థం కాని భాషల్లో-
లేని భావాలను అందంగా పంచుకుంటూ... ఐనా
మనం బాగానే ఉన్నాము కదా.

కావలసింది అదే మరి..

0 comments: