" ఓయి నీవెప్పుడూ మా బానిసవే "

ఇక్కడ
దొరకనిదేదో
కనిపించని
చక్కదనానికొరకు

ఎక్కడికో
వెల్లిపోదామని
దారి వెతుక్కునే నా
వ్యర్త ప్రయత్నాలకు

ఎందుకో.....

అడుగడుగున అవరోధాలే !!!

అనవసరమైన బంధాలు

" ఓయి నీవెప్పుడూ
మా బానిసవే "

అంటూ వెక్కిరిస్తున్నాయి.
0 comments: