మనోడు..చిక్కని శీతాకాలం
మంచి హుషారులో
రాత్రి పూట,

మిత్రుల్తో కలిసి
డింగ్ డాంగ్ బార్ లో
చీల్డ్ బీర్ తాగుతున్నాడు మనోడు
బాడీని వెచ్చబెట్టుకోడానికి..

అక్కడ..
చిరిగిన చీరలో
చలికి వణుకుతూ
వేడి అన్నంతో
మనోడి రాకకై తన ఆకలిని
మరిచి ఎదిరిచూస్తోంది అమ్మ !!


అపుడు సమయం
రాత్రి ఒంటి గంట....

0 comments: