ఏమని అందాము ?

అసలు మనుషుల మద్య
కేవలం తాత్కాలికమైన సంబంధాలు ,
కాకతాళీయంగా
మాత్రమే ఉండి
వాటి ద్వారా ఈ ప్రపంచం
ఇలా ఉందా ?? !!

లేకపోతే ఏ సంబంధం కూడా , మనిషి
చనిపోయే వరకు ఎందుకుండట్లేదు మరి ??


దీనిని దేవుడి మాయా అందామా ? లేక
మన ఖర్మ అనుకుందామా ?

0 comments: