నేను అద్దెకు తీసుకున్న మాస్కులు.

నన్నొక ఇంట్రావర్ట్ అంటుంటారు.
నాకు ఈగో అని కూడా అంటుంటారు ఇంకొందరు,

కాని అవి నా స్వంతమైనవి కావు.

ఇవన్ని నేను అద్దెకు తీసుకున్న మాస్కులు
అవసరానికనుగూణంగా.

పనవ్వగానే వాటినుండి
బయటికొస్తాను కచ్చితంగా
నాదైన నా జీవనం లోనికి.

ఇప్పటివరకు ఎవ్వరికీ తెలియని రహస్యం ఇది.