ఇరుకవుతున్నదీ విశాల ప్రపంచం.

నిశ్శబ్ద ప్రపంచం నుండి జీవి
మనిషిగా రూపాంతరం చెందినాక
రోజు రోజుకు ఆలోచనలు "తెలివి"గా
రూపాంతరం చెందుతూ,"మోసాలు"గా మారుతూ
ముళ్ళ చాటున వింతగా
ఆనందాలు - సంతోశాలు అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి
దేహం,భావాలు- ప్రకృతిలోని ప్రతీది
సహజత్వాన్ని కోల్పోతూ
చప్పుడుకాకుండా కల్తీ వేడి గాలులు
మనుషుల్లోకి,మనస్సుల్లోకి దూరుతూ
మరమ్మత్తులు చేయలేని యంత్రాలుగా తయారవుతూ
ఈ విశాల ప్రపంచం ఇరుకయ్యింది.

అందుకేనేమో ఊపిరిలో గాలి కూడా తక్కువవుతూ ఉంది!

రా దొరా !

తివాచి పరిచే ఉంది నీకై  దొరా!
స్మశానాన నీకేమ్ పని
అక్కడేం ఉంది బూడిద తప్ప
ఇక్కడకొచ్చేయ్ నీకు గుడి కట్టించాను నా ఇంట్లో, ఒంట్లో.

కంఠాన గరళాన్ని తట్టుకోలేకున్నావని
చల్లని గంగను తెచ్చా !

రా ఆ గిరులు దిగి నా దగ్గరకు
తాండవమాడ
హరి ఓం_నమ:శ్శివాయా,
అలిసిపోయావ్ నువ్ యుగాలుగా,
కాస్త సేద తీర ఇక్కడికి రా  దొరా !