ఇరుకవుతున్నదీ విశాల ప్రపంచం.

నిశ్శబ్ద ప్రపంచం నుండి జీవి
మనిషిగా రూపాంతరం చెందినాక
రోజు రోజుకు ఆలోచనలు "తెలివి"గా
రూపాంతరం చెందుతూ,"మోసాలు"గా మారుతూ
ముళ్ళ చాటున వింతగా
ఆనందాలు - సంతోశాలు అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి
దేహం,భావాలు- ప్రకృతిలోని ప్రతీది
సహజత్వాన్ని కోల్పోతూ
చప్పుడుకాకుండా కల్తీ వేడి గాలులు
మనుషుల్లోకి,మనస్సుల్లోకి దూరుతూ
మరమ్మత్తులు చేయలేని యంత్రాలుగా తయారవుతూ
ఈ విశాల ప్రపంచం ఇరుకయ్యింది.

అందుకేనేమో ఊపిరిలో గాలి కూడా తక్కువవుతూ ఉంది!

0 comments: