రా దొరా !

తివాచి పరిచే ఉంది నీకై  దొరా!
స్మశానాన నీకేమ్ పని
అక్కడేం ఉంది బూడిద తప్ప
ఇక్కడకొచ్చేయ్ నీకు గుడి కట్టించాను నా ఇంట్లో, ఒంట్లో.

కంఠాన గరళాన్ని తట్టుకోలేకున్నావని
చల్లని గంగను తెచ్చా !

రా ఆ గిరులు దిగి నా దగ్గరకు
తాండవమాడ
హరి ఓం_నమ:శ్శివాయా,
అలిసిపోయావ్ నువ్ యుగాలుగా,
కాస్త సేద తీర ఇక్కడికి రా  దొరా !

1 comments:

  Sumani Venkat

January 1, 2011 at 10:36 PM

Good Philosophical - thought. Good