ఆలోచనల మూలాలు

ఆలోచనల మూలాలు
శొధించడంలో కొరత ఏర్పడితే
జరిగే పరిణామాలు
సమాజాన్ని కుదిపేస్తాయి
మంచో చెడో తెలియకుండనే..