అల్లికలో ఒక పొరపాటు..


అక్షరాల అల్లికలో ఒక పొరపాటు
నాలోని గుండె చప్పుడును నియంత్రిస్తూ
నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.

నాలోని అంధత్వాన్ని
అందమనుకున్నాను
అందుకే నీవు అందంగా
కనబడ్డావు

అందమైనవి ?? కూడా
అందవికారంగా ఉన్నాయిపుడు!!!

0 comments: