ఒక రోజు...

నా స్నేహితులు
మా ఇంటికి వొచ్చారు.
అమ్మ పిండి వంటలు
వండి వడ్డించింది

అందరం తిన్నాం..

మిత్రులు సంతోశించారు
వాల్లను చూసి నేనూ సంతొశించాను


ఆ రొజు అమ్మకు
జ్వరం....

0 comments: