కార్మికుడు..


ఉషోదయాలు,
వేకువపొద్దులెరుగని వాడు
సైరన్ మోతకై ఎదిరిచూస్తాడు.

కరేంటు తీగలను నరాలుగా
ఇనుప రాడ్లను తన కరాలుగా
పెళ్ళాం పిల్లల ఆకలిని మోస్తూ
యంత్రాలతో స్నేహం చేస్తాడు.

రేయీ పగలు శ్రమిస్తూ
బ్రహ్మరాతకు తన
జీవితాన్ని అంకితమిస్తాడు.

0 comments: