నా చేతగానితనం !!!!


ఘనీభవించిన మంచును ఖండిస్తే
జాలువారే నీటి బిందువును నేను,
జీవితం అర్థం కాక వ్యర్థంగా
బ్రతుకుతున్నాను.

మనసుకు కలలు అనే రంగుల వలను వేసి
మబ్యపేడుతూ
నా

చేతగానితనాన్ని కప్పి పుచ్చుకొని
గుండెలో………

భవిష్యత్తుపై ఆశల
మత్తును జల్లి జోకొడుతున్నాను.

0 comments: