ఎన్ని మేఘాలున్నాయో???
నీ
ఆలోచనల ప్రవాహంలో
పరుగులు తీస్తున్న
నా
కళ్ళలో ఎన్ని మేఘాలున్నాయో,

ఏ చల్లని నీ జ్ఞాపకం
తగిలినా
అవి
వర్షిస్తున్నాయి.

0 comments: