ఒక విచిత్రం..

అవసరాలు
మనిషి అస్థిత్వాన్ని
అయోమయంలో పడేసి
అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి అనుకుంటే..


చిత్రంగా,

మనిషి ఆనందాలు-సుఖాలు
అవసరంతోనే ముడిపడి ఉన్నాయి.

0 comments: