అమాయకత్వం...!!!


అమాయకత్వం ఇచ్చే ఆనందం
అంతులేని సుఖాన్నిస్తుందేమో..

అమ్మ ఒడిలో సేద తీరడం
నాన్న చేయి పట్టుకు నడవడం
అన్న మాటలు
చెల్లి చాడీలు
తమ్ముడి ఆగడాలు
వీటిని అనుభవించేది
అమాయకత్వమే కదా ?!!!

మెదడు పొరళ్ళో
దాగున్న
భయం
అమాయకత్వమేనా??

0 comments: