నిను వర్ణించ నా తరమా.... !!

నిను వర్ణించ నా తరమా.... !!

అలల నురుగు వెన్నెల్లో [Image: ftnhvm.jpg]
మెరుస్తూ కురిసే సౌందర్యం
నీ నవ్వులో కనబడుతూ,
నా గుండే
తడబడుతూ..
కోనేట్లో తామరపువ్వును సయితం
ముడుచుకునేలా చేస్తూ...
నన్ను నీ
లోకం లో కి తీసుకెలితే,
అక్కడి నిన్ను వర్ణించ
నా తరమా ....

0 comments: