నీ చిరునవ్వు..

నా..

గుండెలోని భావాలు
పదాలై
పదనిసలుగా గొంతులోంచి
జాలువారే ఈ వేళ,

మూసిన నీ కనురెప్పల నడుమ
ఏ కల ఉన్నదో కదా!!

అరవిరిసిన నీ మోము
చిరునవ్వుతో
మనోహరమైనది..

0 comments: