బయం బయంగా నేను..


బయం
బయం
అనుక్షణం,

భరించలేని భారం
మరోక్షణం,

ఆలోచనలు భారమై
గుండె మూగబోయి
భావాలు కన్నీళ్ళౌతూ
బయం గుప్పిట్లో,
బిక్కు బిక్కుమంటూ
బ్రతుకుతున్నాను
బయం బయంగా నేను..

Share SocialTwist Tell-a-Friend

0 comments: