శూన్యంలో నేను !

హఠాత్తుగా జగమంతా చీకటి,

గ్రహాల గమనం అస్తవ్యస్తం,
మహార్ణవం,?
కేకలు,
ఏడుపులు-మెరుపులు,
లీలగా గాలి శబ్దం,..
రెండుగా చీలిన విచిత్ర సవ్వడి,
చీకటి సూర్యుడి బేలతనం,
కణాల గలగలలు,
గుండెపొరల్లో అగ్ని కీలలు.................................,

విశ్వంలోకి నడుస్తూ..,

శూన్యంలో నేను !!!!!!

0 comments: