కృతజ్ణతలు..

"బయం"
నాలోని ఆలోచనలను చంపేస్తూ

"దిగులు"
నాలోని విచక్షణను తరిమేస్తూ
నాలోని అణువణువూ బయం
గుప్పెట్లో నలుగుతూ

నాలోని నన్ను నానుండే
దూరం చేస్తుంటే

"నా కలం" నేనున్నానని
నన్ను మా
అమ్మోలే
ఊరడిస్తోంది

0 comments: