కూలి..ఎందరి పాపాలనో
మూటళ్ళో-పెట్టెళ్ళొ తన
తలపై రోజూ మోస్తూ,
తన
ఆకలిని మాత్రం
సగమే మోసే ఆ
బడుగు జీవి..

సమాజంలో కుళ్ళును
బీడీలుగా మార్చి
రోజూ కాల్చి బూడిదగా
మారుస్తాడు కసిగా!


వాడొక కూలీ మరి..

0 comments: