రిక్షావోడు..
ఎన్నో
దుశ్కృత్యాలను చేస్తూ
భూమాతకు భారమైన
ఎందరినో
తన రిక్షాలో మోస్తూ...
కాసేపైన,
వారి పాపపు పాదాలను
పవిత్రమైన ధరిత్రిపై
పడనీకుండా
తల్లి ౠణం
తీర్చుకునే
ముద్దు బిడ్డడు
మన


రిక్షావాడు..

0 comments: